Informace o AdBlue

Co je to AdBlue®?

Jednoduše øeèeno, AdBlue je 32,5% roztok urey v deionizované vodì vyžadovaný mnohými komerèními vozidly na evropských silnicích. Pøípravek AdBlue je nezbytný pro správnou funkci technologie snižování zneèištìní ve výfukových systémech typu Selektivní katalytické redukce, SCR. Na rozdíl od nafty je pøípravek AdBlue èistá netoxická kapalina, která není nebezpeèná pøi zacházení a nepoškozuje životní prostøedí. AdBlue není palivo èi pøídavek do paliva.  

AdBlue je roztok s pøesnými specifikacemi vyrábìný v souladu s normami DIN 70070 a ISO 22241.

Kdo potøebuje pøípravek AdBlue®?

V souèasné dobì je pøípravek AdBlue vyžadován u vìtšiny tìžkých automobilù na naftu (nákladní vozy a autobusy) zakoupených po øíjnu 2006.  

Ke splnìní požadavkù emisních limitù Euro IV a Euro V všichni hlavní evropští výrobci nákladních vozù nabízejí v menším èi vìtším rozsahu vozidla s technologií SCR. Spoleènosti MAN a Scania se však soustøedí na alternativní technologii EGR, která si nevyžaduje použití AdBlue. Vìtšina jejich modelù je zaøízena podle toho.  

Je dùležité zajistit, že vozidlo dostává pøípravek AdBlue, palubní systém sledování proto pøi prázdné nádrži AdBlue aplikuje momentovou penaltu. Toto slouží k zajištìní toho, že emise NOx z vozidel jsou nižší než stanovený limit.

Naši sponzoři