Informazione SCR

Co je to SCR?

SCR nebo selektivní katalytická redukce je technologie pro snížení emisí, která byla nejdøíve používaná v uhelných elektrárnách k èištìní oxidù dusíku (NOx) ze spalin. V roce 2006 tato technologie úspìšnì pøešla do evropského trhu s tìžkými vozidly na naftu, kde vozidla plní limity Euro IV a V.

An example SCR engine

Systém SCR používá AdBlue a vanad nebo základní katalyzátor pøipevnìný na tlumiè vozidla ke snížení NOx a jejich pøemìnì na vodní páru a plynný dusík. Tato reakce probíhá dále od motoru ve výfuku a je známá pod termínem po-zpracování. Na rozdíl od alternativní technologie EGR propagované spoleènostmi MAN a Scania, SCR problém øeší mimo motor a mùže množství NOx snížit o více než 80%, což umožní nastavení motoru pro maximální úèinnost. Nastavení motoru na maximální úèinnost umožní úspory paliva odhadované na 3-5%, což operátorùm dává možnost ušetøit tisíce z jejich roèních nákladù na naftu.


Modely pouze s SCR

•  Daimler (Mercedes)  
•  DAF  
•  Iveco  
•  Renault Trucks


Modely s EGR i SCR

•  MAN  
•  Scania  
•  Volvo


Co jsou Euro IV a V?

Evropské spoleèenství stanoví limity pro škodlivé látky vèetnì NOx a pevných látek (PM) jako èást norem Euro IV a V. Zákony jsou povinné a omezují emise všech vozidel nad 3,5 t zaregistrovaných po dni implementace. Standard Euro IV byl implementován v øíjnu 2006 a platí nyní pro všechny nové registrace v Evropském spoleèenství. Standard Euro V bude implementován v øíjnu 2009.

Naši sponzoři